I 91 år har Norges Lotteforbund (NLF) vært forbeholdt kvinnelig medlemskap. Forbundet avholdte sitt 44. ordinære landsmøte i Værnes garnison 15. og 16. juni 2019. På landsmøte ble det gjort et historisk vedtak der vi nå åpner for at menn kan bli medlemmer.

Begrunnelsen for vedtaket er flere. Et er at vårt forbund må bli likestilt, i takt med tiden og i samfunnet ellers.

Allerede 31. oktober 1947 ble det undertegnet en avtale mellom NLF og Heimevernet om samarbeid. I 1987 satte daværende Generalinspektør for Heimevernet ned et utvalg som la frem en innstilling om Lottenes tjeneste i Forsvaret. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget i 1989 ny definisjon av Lotter. Medlemmene fikk nå mulighet til å inngå personlig avtale med tjenestested om mobiliserings-disponering (Avtale-Lotte) og dermed også muligheter til å disponeres i stridende stilling.

Det har de siste årene vært økende forespørsel fra menn om å få denne muligheten gjennom Lottene. Heimevernet har også uttrykt behov for mer personell enn hva Lottene og Verneplikten kan tilføre.

Lokalforeningene har godt samarbeid med Heimevernet, blant annet med tjeneste som medfølgende personell.

Forbundsleder Nina Karin Skogan