Landsrådet består av 15 representanter fra sivile organisasjoner, og én militær tillitsvalgt representerer fra hvert av de 11 distriktsrådene i Heimevernet, i alt 26 medlemmer.
Fra Norges Lotteforbund er forbundsleder Nina Karin Skogan utnevnt som representant og nestleder Gunn Eva Bye er utnevnt som vararepresentant. For Norges Lotteforbund er Landsrådet en viktig møteplass hvor organisasjoner fra det sivile samfunn deltar. Fokus på Landsrådsmøtene er Totalforsvaret.

Landsrådet ledes denne perioden av LO ved LO-sekretær Are Tomasgard. NHO ved Runar Karlsen er nestleder.
Landsrådet for Heimevernet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet og har som oppgave å sikre samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. Landsrådet kan også gi uttalelser og råd i saker som har betydning for Heimevernet. Landsrådet består av 15 medlemsorganisasjoner: LO, NHO, Det frivillige Skyttervesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kvinners frivillige beredskap, Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, KS, Norsk Studentorganisasjon, samt en representant fra hvert av de 11 HV-distriktsrådene.

Landsrådet for Heimevernets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap.
https://forsvaret.no/hv/om/raad